Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Konkursas į Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Informatikos ir ryšių poskyrio viršininko pareigas

Informatikos ir ryšių poskyrio
vedėjo
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) Informatikos ir ryšių poskyrio vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. paskirtis

4. Pareigybė reikalinga formuoti ir įgyvendinti Telšių aps. VPK poreikiais pagrįstą ryšio priemonių ir informacinių technologijų diegimo bei aptarnavimo politiką, teikti praktinę bei metodinę pagalbą Telšių aps. VPK struktūriniams padaliniams valdymo ir veiklos organizavimo klausimais, organizuoti ir vykdyti Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių vidaus kontrolės funkcijas.

III. Veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros, padalinio vidaus administravimo.

IV. SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų praktinio darbo stažą, iš jų 1 metų informacinių ir komunikacinių sistemų administravimo srityje;
6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, pagal kompetenciją tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6.6. gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;
7.2. atsako už Informatikos ir ryšių poskyriui pavestų uždavinių įvykdymą;
7.3. nustatyta tvarka teikia Telšių aps. VPK pareigūnams informaciją apie asmenų, turimą Informatikos ir ryšių departamento prie VRM centrinėse duomenų bazėse;
7.4. savo kompetencijos ribose teikia Telšių aps. VPK, prokuratūros, teismo ir kitų institucijų pareigūnams informaciją;
7.5. suteikia metodinę ir praktinę pagalbą policijos įstaigoms diegiant ir techniškai aptarnaujant informacines sistemas;
7.6. vykdo antros kartos Šengeno informacinės sistemos POLIS CDB naudojimo mokymus policijos darbuotojams;
7.7. sprendžia Informatikos ir ryšių poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus;
7.8. atsako už dokumentų rengimo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą Informatikos ir ryšių poskyryje;
7.9. iš policijos registrų ir posistemių gauna duomenis, reikalingus Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių (policijos komisariatų) patikrinimams atlikti;
7.10. dalyvauja Telšių aps. VPK struktūrinių padalinių (policijos komisariatų) patikrinimuose;
7.11. planuoja ir organizuoja pavaldaus padalinio tarnybinius mokymus;
7.12. nuolat vykdo pavaldžių pareigūnų (darbuotojų), atliekančių funkcijas, teisėtumo pažeidimų kontrolės ir prevencijos priemones, asmeniškai atsako už šių priemonių organizavimą ir įgyvendinimą;
7.13. atsiskaito už atliktą darbą Telšių aps. VPK viršininkui ir jo pavaduotojui (atsakingam už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą);
7.14. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.15. tvirtina įstaigos sudarytų ar jos gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Telšių aps. VPK viršininko pavaduotojui (atsakingam už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą).

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Pretendentai registruojasi Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje užpildydamas elektroninę registravimosi formą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir elektroninio pašto adresas;

- Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

- išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

- užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

- dokumentų kopijas, būtinas patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Pretendentai turi išlaikyti bendrųjų įgūdžių testą.

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. nuo 2017 m. birželio 26 d. iki 2017 m. liepos 17 d. .

Telefonas pasiteiravimui: Gintautas Jauga tel. (8 444) 72411, el. p. gintautas.jauga@policija.lt .